Ass – Ass – ASG! Die ASG-Volleyballerinnen treten in der Bezirksklasse an!